Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Eksplozija u spavaćoj sobi

rss

18.07.2006. D. St. (Večernje novosti)

Eksplozija u spavaćoj sobi

U ponedeljak oko 01,40 ča­so­va po­sle po­no­ći, u Alek­sin­cu u Uli­ci Cer­skoj br. 3, ba­če­ne su dve ruč­ne bom­be, naj­ve­ro­vat­ni­je "ka­ši­ka­re", na po­ro­dič­nu ku­ću Sla­vi­še Jan­ko­vi­ća. Po­vre­đe­nih ni­je bi­lo. Uvi­đaj su iz­vr­ši­li is­tra­žni su­di­ja Op­štin­skog su­da u Alek­sin­cu i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci OUP Alek­si­nac, a u to­ku je in­ten­zi­van rad na utvr­đi­va­nju svih okol­no­sti u ve­zi ovog bom­ba­škog do­ga­đa­ja.
Ka­ko se ču­lo na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Po­li­cij­skoj upra­vi u Ni­šu, jed­na bom­ba za­vr­ši­la je u spa­va­ćoj so­bi na spra­tu, u ko­joj obič­no spa­va Sla­vi­šin sin Dar­ko Jan­ko­vić (27) zva­ni "Či­ka­go" sa su­pru­gom i tro­go­di­šnjom ćer­ki­com. Dru­ga bom­ba eks­plo­di­ra­la je u dvo­ri­štu kom­ši­je Ži­vo­ji­na Sa­ri­ća.
U dvo­ri­štu is­pred ku­će, za­te­kli smo još uvek us­pla­hi­re­ne, do­ma­ći­na Sla­vi­šu i nje­go­vu maj­ku Bi­ser­ku, ko­ji ni­ka­ko ne mo­gu da shva­te, šta im se to u po­sled­nje vre­me do­ga­đa. Na­i­me, pre dva­de­se­tak da­na, za sa­da još uvek ne­po­zna­ti bom­baš, pod­met­nuo je eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ve­li­ke ra­zor­ne mo­ći is­pod Dar­ko­vog auto­mo­bi­la, ali na svu sre­ću, ni­je do­šlo do eks­plo­zi­je.
PRED­O­SE­ĆAJ
- KAO da je pred­o­se­ćao, moj sin Dar­ko baš te no­ći sa su­pru­gom i ćer­ki­com ni­je spa­vao u so­bi u ko­ju je kroz pro­zor uba­če­na bom­ba, već je na po­či­nak oti­šao u pro­sto­ri­ju na su­pr­ot­nom kra­ju ku­će - ka­že otac Sla­vi­ša, na­gla­ša­va­ju­ći, da bi si­gur­no bio ma­sa­kr da su osta­li u svo­joj so­bi.
- Ovo je stre­šno šta se de­ša­va. Sla­bo spa­vam, pa sam pr­vo ču­la eks­plo­zi­ju jed­ne, a ubr­zo i dru­ge bom­be. I sva­šta mi je pro­šlo kroz gla­vu. Šte­te ima, ali na svu sre­ću mo­ji naj­mi­li­ji ni­su po­vre­đe­ni - pri­ča ba­ba Bi­ser­ka, dok po­ka­zu­je me­sta gde su eks­plo­di­ra­le bom­be.
Dok is­tra­žni or­ga­ni još uvek ra­de svoj po­sao, ne­zva­nič­no smo sa­zna­li, da se za sa­da ne­po­zna­ti bom­baš (ili vi­še njih), oko­mio upra­vo na Dar­ka zbog ne­kih ne­ra­šči­šće­nih ra­ču­na, ko­ji je po­znat po­li­cij­skim i pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma.

Коментара: 0


#
@ 

[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима