Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Plan bankrota

rss

26.05.2009. Branko Dragaš

Ukoliko želimo istinski da spasimo Srbiju i građane od dalje propasti potrebno je da se u državi ODMAH proglasi – BANKROT.

Plan bankrota

Država Srbija proglašava bankrot i preduzimaju se POLITIČKE I VANREDNE EKONOMSKE MERE . Primenjuje se 25 političkih i 101 ekonomska mera.

 

POLITIČKE MERE

1. SMENA - Vlada Republike Srbije se smenjuje,

2. IZBORI - zakazuju se vanredni parlamentarni izbori,

3. PARLAMENT – Gornji dom-SENAT – 30 senatora, Donji dom – 72 poslanika

4. OKRUGLI STOLOVI - održavaju se okrugli stolovi na RTS oko strategije izlaska iz krize,

5. OTVARANjE MEDIJA -mediji sa nacionalmom frekvencom obezbeđuju nastupe za stručna udruženja i nezavisne stručnjake.

6. FORUMI – elektronski forumi o načinu izlaska iz krize,

7. ELEKTRONSKA VLADA- elektronski predlozi građana iz zemlje i rasejanja o kandidatima za sastav nove vlade.

8. KAMPANjA – ograničavaju se vreme,prostor i finansijska sredstva za vođenje političke kampanje

9. ZABRANA – zabranjuje se korišćenje državnih resursa za političku kampanju stranaka,

10. KRIVIČNO DELO – potkupljivanje birača poklonima,robama ili novcem smatraće se krivičnim delom i poništavaće se rezultati u tim izbornim jedinicama izborne liste koja to bude radila, a protiv odgovornih će biti podignuta krivična prijava

11. LAŽNA IZBORNA OBEĆANjA- kažnjavaće se po novom zakonu

12. VLADA NACIONALNOG SPASA – sastavljena od 12 članova, premijera, dva potpredsednika i 9 ministara.

13. POLITIČKI TIM VLADE -ministarstva : spoljnih poslova,pravde,vojske,policije i prosvete,

14. MENADžERSKI TIM VLADE – ministarstva : ekonomije, finansija, poljoprivrede i zdravstva,

15. POTPREDSEDNICI – jedan potpredsednik vodi politički tim Vlade, a drugi potpredsednik vodi menadžerski tim vlade

16. GUVERNER – član menadžerskog tima Vlade.

17. PLATE – polititički tim Vlade ima plate dva puta veće od prosečne plate u privredi Srbije,

18. FUNKCIJE – članovi Vlade ne smeju da se imenuju na nikave funkcije,zabranjuje im se primanje poklona i finansijskih sredstava

19. MENADžERSKE PLATE – menadžeri u Vladi rade za platu od 1 / jedan/ evro godišnje.

20. BONUSI – menadžerski tim Vlade dobija procenat od ostvarenog povecanja BDP, a deo od svog bonusa isplaćuju političkom timu vlade,

21. UGOVORI – predsednik Vlade potpisuje sa Parlamentom Ugovor o ispalti bonusa i potpisuje ugovore sa članovima vlade,

22. GARANCIJE – članovi Vlade moraju da založe pod hipoteku svu svoju imovinu,

23. POPIS IMOVINE – svi članovi Vlade, svi poslanici i senatori i svi direktori javnih preduzeća moraju da dostave popis svoje imovine,

24. JAVNI NASTUPI – svi članovi Vlade,svi poslanici i senatori nastupaju u javnosti samo kao predstavnici države,braneći ugled državne funkcije,

25. ETIČKI KODEKS – usvajanje kodeksa javnog ponašanja za sve državne službenike.


VANREDNE EKONOMSKE MERE

1. SMANjIVANjE DRŽAVNIH TROŠKOVA- odmah smanjivanje svih državnih troškova za 20%,

2. TROŠKOVI DRŽAVE SE OGRANIČAVAJU NA 25% BDP

3. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- ograničavaju se sve plate u državnim službama,i državnim preduzećima tako da najveća plata može da bude dva puta veća od prosečne plate privrede,

4. UPRAVNI ODBORI – plate članova upravnih odbora se ograničavaju na prosečnu platu u privredi,dok se bonusi isplaćuju po Ugovoru o realizaciji,

5. PLATE POSLANIKA – plate poslanika se ograničavaju do dva puta prosečne plate u privredi,,

6. SMANjIVANjE BIROKRATIJE – plan smanjivanje zaposlenih u državnim službama tako da od 28.000 cinovnika ostane 5.000, a u lokalnim samoupravama od 22.000 ostane 4.000 službenika,

7. ZAPOŠLjAVANjE BIROKRATIJE - povoljni krediti za zapošljavanje državnih službenika u privatnom sektoru,

8. KOMPJUTERIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE – opšta kompjuterizacija državne uprave,parlamenta,Vlade,lokalne samouprave i javnih preduzeća,

9. ŠALTER ZA PRIVREDNIKE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za privrednike i investiore koji završava sve papire privrednicima elektronskim putem i bez čekanja,

10. ŠALTER ZA STRANE INVESTITORE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za strane investitore, koji završava sve papire potrebne za otpočinjanja biznisa u Srbiji,

11. SUD ZA PREDUZETNIKE – u okviru Trgovinskog suda osniva se odeljenje za preduzetnike: potpisivanje ugovora,naplata potraživanja,sporovi i arbitreže će se vršiti efikasno i brzo.

12. UVOĐENjE INSTITUCIJE BANKROTSTVA,

13. RACIONALIZACIJA UPRAVE – plan racionalizacije državne uprave radi pružanja efikasne usluge građanima,

14. RACIONALIZACIJA POSLOVANjA PRIVREDNIH SUBJEKATA – uvodi se jedinstveno elektronsko poslovanje za sve privredne subjekte,

15. RACIONALIZACIJE PORESKE UPRAVE – elektronsko poslovanje čitave poreske uprave

16. RASPRODAJA VOZNOG PARKA – višak voznog parka će se rasprodati i ostaće samo 20 luksuznih automobila za potrebe najviših državnih funkcionera,

17. ZGRADA ADMINISTRACIJE – sva državna administracija će se smestiti u Palati administracije na Novom Beogradu,

18. ZGRADA NARODNE BANKE – guverner i činovnici NBS sedeće u zgradi Kralja Petra i Bulevaru Aleksandra,dok će se zgrada na Slaviji izdati,

19. IZDAVANjE DRŽAVNIH OBJEKATA – svi državni objekti će biti izdati za komercijalnu upotrebu,

20. KONTROLA DRŽAVNOG REVIZORA – jačanje službe državnog revizora i revizija svih državnih računa i računa političkih stranaka,

21. UKIDANjE AGENCIJA – ukidaju se sve državne agencije i njihove poslove preuzima resorna ministarstva,

22. UKIDANjE SVIH PLAĆENIH SAVETODAVNIH TELA VLADE,

23. RACIONALIZACIJA MREŽE AMBASADA- smanjivanje broja ambasada, racionalizacija diplomatske mreže i uključivanje dijaspore u diplomatiju,

24. IZRADA NOVOG EKONOMSKOG PROGRAMA -rok 15 dana,

25. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA – strateške oblasti razvoja postaju: zdrava hrana,voda,energija,zdravstvo,infrastruktura i mala i srednja preduzeća,

26. STRUČNI TIM PRIVREDNIKA - 4.000 privrednika postaju savetnici Vlade i rade na procenat od realizacije poslova u privredi,

27. STRUČNI TIM DIJASPORE – 4.000 istaknutih pojedinaca iz dijaspore dobija diplomatske pasoše i rade na procenat od realizacije poslova za državu,

28. STRUČNI TIM STRANACA- 4.000 stranih državljana dobija diplomatski pasoš Srbije i rade na procenat od realizacije poslova za državu,

29. OPŠTA LIBERALIZACIJA POSLOVANjA PRIVREDE,

30. PONUDA PROZVODNOG PROSTORA – prazan državni proizvodni prostor će se ponuditi besplatno na upotrebu preduzetnicima koji zapošljavaju radnike, sa pravom posle tri godine preče kupovine prostora,

31. ZABRANA PRETVARANjA OBRADIVOG ZEMLjIŠTA U GRAĐEVINSKO ,

32. OBRADA NEOBRAĐENOG ZEMLjIŠTA - država stimuliše i organizuje obradu 400.000 ha neobrađenog zemljišta,uz nadoknadu vlasnicima zemlje,

33. BUDžET ZA POLjOPRIVREDU - povećava se na 1,8 milijardi evra

34. ORGANIZOVAN OTKUP POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA,

35. GARANTOVANE OTKUPNE CENE,

36. OTVARANjE SLOBODNIH PIJACA I ULICA- za slobodnu trgovinu poljoprivrenim proizvodima,,

37. PARITETI – država utvrđuje paritete u proizvdnji poljoprivrednih proizvoda,

38. IZVOZNA MREŽA – osnivanje 1000 prodavnica i 1.000nacionalnih restorana po svetu,radi plasmana naše hrane,tako da država ima 50% vlasništava, a pojedinci u dijaspori 50% nove kompanije.

39. ČIŠĆENjE KANALA – organizovati čišćenje 22.000 km kanala i 960 km vodotokova,

40. NAVODNjAVANjE - podizanje sistema navodnjavanja sa 1,5% na 25% obradivih površina Vojvodine,

41. POLjOPRIVREDNI OTPAD – prikupljanje 10 miliona tona otpada,prerada u energiju , zamena 700.000 t nafte i zapošljavanje 24.000 radnika,

42. SUFICIT U POLjOPRIVREDI – ciljostvarivanje 10 milijardi evra u izvozu poljoprivrednih proizvoda,

43. KREDITI ZA POLjOPRIVREDNIKE – Banka za razvoj odobrava povoljne kredita za poljoprivrednike po kamatnoj stopi od 1% godišnje.

44. BANKA ZA RAZVOJ – Fond za razvoj se pretvara u Banku za razvoj, svi depoziti državnih kompanija prelaze u BR i krediti se odobravaju za pokretanje privrede , izvoza i supstituciju uvoza po stopi od 3-5% godišnje

45. INVESTICIONA BANKA – f ormiranje IB sa većinskim državnim kapitalom za finansiranje investicionih projekata,

46. SRPSKA BANKA – formiranje štedno-kreditne banke za građane sa većinskim kapitalom države

47. PBS-PRAVOSLAVNA BANKA SRBA - banka u dijaspori,

48. DOBIJANjE KREDITA NA OSNOVU ZLATNOG I SREBRNOG DEPOZITA,

49. OSLOBAĐA SE CARINA, AKCIZA I UVODI POREZ NA PROMET OD 1% TRGOVINA ZLATOM,SREBROM I PLEMENITIM METALIMA

50. PODRŠKA PORODIČNIM MANUFAKTURAMA - liberalizacija poslovanja,

51. MULTIKOMPENZACIJA – sprovodi se svakodnevna i permanentna multikompenzacija u privredi,država je nosilac multikompenzavije i počinje da ispunjava sve svoje stečene obaveze,

52. KREDITNA PODRŠKA IZVOZNICIMA - neto izvoznici dobijaju kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,

53. SUPSTITUCIJA UVOZA – kompanije koje vrše supstituciju uvoza domaćom proizvodnjom dobijaju povoljne kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,

54. SLOBODAN DEVIZNI KURS – devizni kurs se formira slobodno na tržištu,

55. UVOĐENjE EVRA – pored dinara uvodi se evro u platni promet,

56. DONOŠENjE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI,

57. DONOŠENjE ZAKONA O NACIONALNIM RESURSIMA,

58. VRAĆANjE IMOVINE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA,

59. PORESKA DECENTRALIZACIJA – 75% prikupljenih poreskih prihoda ostaje lokalnoj samoupravi,25% se prenosi budžetu Republike,kod Pokrajine 5% ostaje pokrajini ,a 20% budžetu Republike.

60. SMANjENjE PDV – smanjuje se PDV na 10%,

61. NAPLATA PDV – PDV se plaća na fakturisanu realizaciju,

62. PORESKE OLAKŠICE – uvode se poreske olakšice za poljoprivrednike,pronalazače,preduzetnike,strane investitore,izvoznike i one koji vrše supstituciju uvoza

63. SMANjENjE POREZA I DOPRINOSA – porezi i doprinosi kompanijama se smanjuju i iznose 35%,

64. SMANjENjE POREZA NA DOBIT – smanjuje se porez na dobit na 4% i ukida plaćanje poreza na podizanje dobiti,

65. UKIDANjE AVANSNOG PLAĆANjA POREZA NA DOBIT

66. EKSTRA POREZ – uvodi se ekstra porez na luksuznu potrošnju i šund u iznosu od 25%,

67. OSLOBAĐANjE OD POREZA – oslobađaju se poreza 3 /tri/ godine svi domaći i strani investitori koji ulažu u proizvodnju i zapošljavaju novu radnu snagu,

68. OTVARANjE KOMPANIJA – registracija kompanija za jedan dan i kapital osnivački 100 evra.

69. ZAMRZAVANjE RADA KOMPANIJE- ukoliko je kompanija izmirila sve svoje obaveze,vlasnik kompanije može da na neko vreme zamrzne rad kompanije ,bez plaćanja troškova prema državi,

70. UKIDANjE FIRMARINA – sva mala i srenja preduzeća i sva novootvorena MSP oslobađaju se plaćanja firmarina na 3 /tri/ godine,

71. OSLOBAĐANjE CARINA – kompanije koje uvoze opremu za proizvodnju oslobađaju se plaćanja carina,

72. UKIDANjE SSP – ukida se jednostrano primenjivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

73. INDUSTRIJSKE ZONE – otvaranje inustrijskih zona u lokalnim samoupravama sa povoljnostima za strane investitore,

74. SLOBODNE CARINSKE ZONE – otvaranje slobodnih carinskih zona u lokalnim samoupravama za privlačenje strateških investitora,

75. NAUČNO-TEHNIČKI PARKOVI – otvaranje u regijama naučno tehničkih-parkova i primena nauke u biznisu,

76. PRONALAZAŠTVO – formiranje jedinstvenoh mesta u Republici gde će se objediniti svi pronalazači i finansiraće se njihovi projekti za praktičnu primenu u biznisu,

77. BALKAN BIZNIS BERZA – pravljenje jedinstvene balkanske berze male i srednje privrede koja će povezati preduzetnike šireg Balkana putem jedinstvenog i modernog sajta,

78. ZAJEDNIČKA ULAGANjA- ponuda strateškim investitorima slobodnih kapaciteta za zajednička ulaganja u Srbiji,

79. TRANSFER TEHNOLOGIJE – ponuda za transfer tehnologije iz razvijenih tržišta i otplata tehnologije novom proizvodnjom,

80. RUSKO TRŽIŠTE – organizovan i jedinstven nastup proizvođača iz Srbije na tržištu Ruske federacije,

81. AFRIČKO TRŽIŠTE- zbog izuzetnog i brzog razvoja tržišta Afrike, država formira posebnu stručnu ekipu za zajednički nastup srpske privrede na tom tržištu,

82. PRIVATIZACIJA – revizija dosadašnje privatizacije i donošenje Zakona o novoj privatizaciji,

83. STEČAJEVI,DOKAPITALIZACIJA I RESTRUKTURIRANjE- donošenje zakona o reviziji,

84. PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javnih preduzeća na sledeći način : 51% država,15% građani Srbije, do 15% zaposleni i penzioneri, 19% inicijalna ponuda za prodaju građanima Srbije i dijaspore ili stranim investitorima,

85. PRIVATIZACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javno-komunalnih preduzeća na sledeći način : 51% lokalna samouprava,15% građani Srbije,15% zaposleni i penzioneri i 19% inicijalna ponuda za građane Srbije i dijaspore,

86. PRIVATIZACIJA VOJNE IMOVINE – 70% prodaja vojne imovine na tenderu, 15% građani Srbije i 15% vojna lica,vojni penzioneri i građanska lica na radu u vojsci,

87. NACIONALNI INVESTICIONI FOND – Ssve akcije građana iz svih preduzeća i iz Privatizacionog registra prebacuje se u NIF, tako da će građani dobiti samo akcije NIF-a,

88. ZAKON O MANjINSKIM AKCIONARIMA – donošenje zakona za zaštitu interesa manjinskih akcionara,

89. BEOGRADSKA BERZA – donošenje novog zakona o berzi i hartijama od vrednosti,

90. JAVNI INVESTICIONI FONDOVI – edukacija građanja za ulaganja u javne investicone fondove za finansiranje infrastrukture,energetike,građevinarstva i drugih profitabilnih projekata,

91. RECIKLAŽA – prikupljanje i prerada 2,5 miliona tona otpada,

92. GEOTERMALNI IZVORI – pravljenje staklenika i proizvodnja povrća i cveća za izvoz kroz zajednička ulaganja

93. IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE-rok 14 dana,

94. PRIVOĐENjE OBJEKTA NAMENI- rok 3 godine,

95. LIBERALIZACIJA POSLOVANjA STARIH ZANATA,

96. OTVARANjE NACIONALNE ELITNE ŠKOLE,

97. POŠUMLjAVANjE SRBIJE- dobijanje besplatnih sadnica za pošumljavanje Srbije,

98. FOND ZA SANDžAK- investiranje 150.000.000 evra u privredu Sandžaka,

99. FOND ZA JUŽNU SRBIJU- investiranje u privredu južne Srbije 150.000.000 evra,

100. PREZENTACIJA INVESTICIONIH PROGRAMA SRBIJE- promocija investicionih programa u Srbiji privatnom kapitalu iz razvijenog sveta,

101. BRENDIRANjE SRBIJE- podrška u stvaranju brendova Srbije

 

http://www.dragas.biz/content/view/6136/77/

Komentara: 5


# Vlada Republike Srbije bankrot Fond za razvoj krivična prijava Branko Dragaš zdrava hrana ko je ko
@ 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-0)

  domacin 28.05.2009.
  SUPER UGLAVNOM SE SLAZEM ALI TOME TREBA PRISTUPITI ODMAH !

 • (+0) (-0)

  nevena 28.05.2009.
  Spisak lepih zelja od kojih vecina nije ostvariva ne samo u Srbiji vec nije ostvariva ni u jednoj zemlji. Utopija.

 • (+0) (-0)

  domacin 31.05.2009.
  a zasto nevena spisak lepih zelja da li vi smatrate da treba nastaviti ovako i za manje od godinu dana nestacemo sa lica zemlje i ekonomski i kao narod za koga vi radite ?

 • (+0) (-0)

  SRPSKASRBIJA 20.06.2009.
  Branko Dragas je covek sa mnogo iskustva,koji moze da uradi mnogo toga za ovu zemlju,ali dokle god imamo opoziciju koja se realno ne razlikuje od vlasti koja je realno nestrucna,neorganizovana (da ne upotrebim teze reci) i dokle god smo mi narod kakav jesmo od svega toga nema nista. Uostalom Aleksinac postaje selo,ne krivicom Aleksincana vec je to posledica svega sto se desava u nasoj lepoj zemlji. Potrebno nam je mnogo Dragasa da bismo uradili deseti deo onoga sto je neophodno da bi se nesto promenilo na bolje.

 • (+0) (-0)

  nnnn 18.03.2011.
  Na zalost, nemamo mnogo izbora !!!


[ Dodaj komentar ]


Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima