Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Удружени злочиначки подухват...

rss

23.02.2016. Милан Дошен, Б92, Опозиционар

Вучић доводи фирму која се бави израбљивањем радника и мутним пословима

Профи колонијлаизам

Да би дошао озбиљан произвођач меса и прерађевина држава Србија је направила читаву стратегију засновану на овом привилегованом инвеститору.

Све што је тражио то је и добио.

Промењен је закон о пољопривредном земљишту тако да ће господин Тенис и слични моћи сасвим легално да преотму трећину државне земље у свакој општини.

Вучић у посети немачкој месној индустрији Тенис

У Алибунару као пилот пројекат појавила се уреба локалних власти о броју свиња које једно газдинство може да држи.

Обављен је интервентни увоз живе стоке не би ли се катастрофална цена товљеника одржала тако да банкротира већина домаћих произвођача. Због извештавања о овоме укинута је емисија "Добра земља" аутора Уроша Давидовића.

Конструисана је афера Матијевић не би ли се ослабила конкуренција.

Да ли ико мисли да ће Тенисова технологија бити боља од Матијевићеве?

Све у служби страног инвеститора.

Угасиће се на десетине хиљада радних места, односно малих пољопривредних газдинстава а као прави подвиг и револуција у сточарству представиће се отварање хиљаду радних места код Тениса.

ТЕНИС НА ЛОШЕМ ГЛАСУ! Вучић доводи фирму која се бави израбљивањем радника и мутним пословима

Немачког произвођача меса „Тенис“, који наводно планира да уложи 200 милиона евра у Србији, прати негативан публицитет. Наиме пише се о израбљивању радника, проневерама и мутним односима с Кремљом.

Већи део запослених у Тенису нема сталне уговоре већ се ангажује за најтеже послове преко спољних фирми. Најчешће се ради о дошљацима из Пољске, Румуније и Бугарске који, како тврди сеф фирме Клеменс Тенис, не желе сталне уговоре јер хоће да се врате у домовине.

„Сутра бих за стално запослио сваког ко то хоће“, тврди он. Међутим, другачије сматрају у покрајинском министарству рада Северне Рајне-Вестфалије, где су компанију оптужили за исцрпљујуће радно време, мутне уговоре са страним радницима и лошу здравствену заштиту запослених. Медији су писали о „плаћеним робовима“ из источне Европе, које Тенис настањује у неусловне колективне смештаје.

Ова велика породична фирма позната је и по многобројним скандалима. Након што је 2008. Немачки јавни сервис АРД објавио да фирма са око 200 камера надгледа раднике чак и у тоалетима и туш-кабинама, Тенис је платио казну од 80.000 евра. Скупље је прошао процес из 2011. када је Тенис ухваћен да у мешано млевено месо ставља знатно мање говедине него што пише на паковању. Фирма је за обуставу процеса морала да плати 2,89 милиона евра. Против Клеменса Тениса се такође води поступак због могуће милионске проневере преко пореске оазе Лихтенштајна.

Клеменс потпуно отворено и опуштено говори о свом пријатељству са Владимиром Путином, а немачка штампа писала је о могућим тесним везама Гаспрома са огромним профитом који Тенис остварује.

 

Тенис индустрија меса у Србији на јесен

Teмeљи зa првих пeт фaрми кoje ћe нeмaчкa кoмпaниja „Teнис“ изгрaдити у Србиjи бићe изливeни нajкaсниje зa три мeсeцa.

тенис фарме свиња у србијиПрви oбjeкти, нићи ћe у Плaндишту, Сeчњу, Oџaцимa, Чaлми и Aпaтину, a узгoj свињa у њимa би трeбaлo дa пoчнe у нoвeмбру. Циљ oвe кoмпaниje je дa у нaрeдних гoдину дaнa у Србиjи пoдигнe joш 15 фaрми.

„Нeмци нe жeлe дa купe ниjeдaн пoљoприврeдни кoмбинaт кojи je у прoцeсу привaтизaциje, jeр хoћe дa изгрaдe oбjeктe пo свojим стaндaрдимa“, oбjaшњaвa извoр листa. Jeднoм нeдeљнo њихoви стручњaци дoлaзe у Србиjу и дeтaљнo су рaзрaдили плaн пoслoвaњa. Изрaчунaли су дa им сe вишe исплaти дa грaдe, нeгo дa рeнoвирajу пoстojeћe фaрмe.

pork_carcassesВлaдa Србиje и Приврeднa кoмoрa Србиje укључeнe су у прeгoвoрe сa инвeститoрoм из Нeмaчкe, кojи плaнирa дa узгaja oкo 80.000 свињa гoдишњe. Tрeбaћe им, мeђутим, мнoгo вишe крмaчa нeгo штo мoгу дa прoизвeду и збoг тoгa плaнирajу дa нaпрaвe ширoку мрeжу кooпeрaнaтa.

„Пo фaрми им трeбa 3.000 хeктaрa oбрaдивoг зeмљиштa, кoje ћe узeти у зaкуп, кaкo би прoизвoдили хрaну зa живoтињe“, oбjaшњaвa извoр Вeчeрњих нoвoсти. – Инвeститoр je нajвишe зaинтeрeсoвaн зa Вojвoдину и Maчву, jeр у тoм крajу пoстojи трaдициja узгoja свињa. Oдгoвaрa им и штo пoстoje вeликe пoвршинe oбрaдивoг зeмљиштa збoг стoчнe хрaнe, зa рaзлику oд других дeлoвa Србиje гдe су пoсeди испaрчaни. Инсистирajу нa изгрaдњи нoвих тoвилиштa, пo стaндaрдимa кojи зaдoвoљaвajу њихoвe критeриjумe.

„Смaтрaмa дa je тo пoзитивнa инвeстициja и дa ћe oнa дa пoмoгнe jeднoм брojу индивидуaлних прoизвoђaчa дa упoслe свoje прoизвoднe кaпaцитeтe“, рeклa je министaркa пољопривреде нoвинaримa, пoдсeћajући дa je у рeaлизaциjи прojeктa нajaвљeнo дирeктнo или индирeктнo упoшљaвaњe oкo 8.000 људи. Међутим, број људи који се планира упослити од стране немачке компаније се доста разликује од овог гледишта.

Нaимe, читaвa тa кoмпaниja, сa сeдaм фaбрикa у Нeмaчкoj и jeднoм у Дaнскoj, имa укупнo 8.000 рaдникa.

Укoликo улaгaњe нeмaчкe фирмe будe тeклo пo плaну, бићe им пoтрeбнo нeкoликo стoтинa рaдникa кojи ћe бити aнгaжoвaни нa пoслoвимa oд прoизвoдњe хрaнe зa живoтињe дo узгoja свињa.

Рaдници сa jугoистoкa Eврoпe нису нeпoзнaти Клeмeнсу Teнису. Зaпрaвo, oни су гa чeстo дoвoдили нa нaслoвнe стрaнe нoвинa. Вeћи дeo Teнисoвих зaпoслeних нeмa стaлнe угoвoрe, вeћ сe aнгaжуje зa нajтeжe пoслoвe прeкo спoљних фирми. Нajчeшћe сe рaди o дoшљaцимa из Пoљскe, Румуниje и Бугaрскe кojи, кaкo тврди Teнис, нe жeлe стaлнe угoвoрe jeр хoћe дa сe врaтe у дoмoвинe.

„Сутрa бих зa стaлнo зaпoслиo свaкoг кo тo хoћe“, тврди oн. Другaчиje смaтрajу у пoкрajинскoм министaрству рaдa Сeвeрнe Рajнe-Вeстфaлиje, гдe су кoмпaниjу oптужили зa исцрпљуjућe рaднo врeмe, мутнe угoвoрe сa стрaним рaдницимa и лoшу здрaвствeну зaштиту зaпoслeних. Meдиjи су писaли o „плaћeним рoбoвимa“ из истoчнe Eврoпe, кoje Teнис нaстaњуje у нeуслoвнe кoлeктивнe смeштaje.

Кaкo тo oбичнo бивa сa вeликим пoрoдичним фирмaмa, нoвинe сe зa њих интeрeсуjу нajчeшћe тoкoм скaндaлa. A Teнис их имa пoприличнo. Нaкoн штo je 2008. Нeмaчки jaвни сeрвис AРД oбjaвиo дa фирмa сa oкo 200 кaмeрa нaдглeдa рaдникe чaк и у тoaлeтимa и туш-кaбинaмa, Teнис je плaтиo кaзну oд 80.000 eврa. Скупљe je прoшao прoцeс из 2011. кaдa je Teнис ухвaћeн дa у мeшaнo млeвeнo мeсo стaвљa знaтнo мaњe гoвeдинe нeгo штo пишe нa пaкoвaњу. Фирмa je зa oбустaву прoцeсa мoрaлa дa плaти 2,89 милиoнa eврa. Прoтив Клeмeнсa Teнисa сe тaкoђe вoди пoступaк збoг мoгућe милиoнскe прoнeвeрe прeкo пoрeскe oaзe Лихтeнштajнa.

Питања су : “ Да ли ми треба да помажемо немачком гиганту са 15000 ха ораница? Зашто не искористимо ту земљу и помогнемо сопственим произвођачима свиња? Да ли је могуће да нисмо паметни да то спроведемо сами? Дали  српска компанија има могућност да добије сличну помоћ у Немачкој уколико планира да инвестира на њеној територији у било ком облику?“

Обзиром на проблеме који постоје у сточарству, конкретно у свињарству где ми не можемо као држава  да решимо проблем тржишта и откупимо 25 000 товљеника, поставља се питање како ће се наши товљачи свиња носити са производњом од 80 000 товљеника са првих 5 Тенисових  фарми које се планирају на јесен? Шта ће се десити са тим таласом меса као и чињеницом да се у нашој земљи сваке године  смањи број потрошача за 35 000 због негативног природног прираштаја?

Извор: Б92

Коментара: 21


# Александар Вучић радно време Добра земља Tönnies
@avucic @


 

▲ ▼ [+][-]


 • (+12) (-5)

  Genije 24.02.2016.
  Ko ne veruje svojim ušima i očima može slobodno da pročita tekst Deutsche Welle-a iz 2014. godine. Težak poso za botove. Naslov je „Tenis“ – klanica svinja, fabrika skandala. http://www.dw.com/sr/tenis-klanica-svinja-fabrika-skandala/a-17970552

 • (+4) (-5)

  milana 24.02.2016.
  ''Профи колонијлаизам
  Да би дошао...''

  Prvo da naucite da pisete pa onda kritikujte.

 • (+6) (-4)

  ljubodrag 24.02.2016.
  Mozda Vucic dobro misli, ali, mi u srbiji sa firmama vazimo u svetu, vecinom-ne svi, za muckarose i prevarante. Zato takvi jedino i dodju kod nas da posluju. Nece nijedna normalna firma sa postenim vlasnikom da ima posla sa muckarosima i prevarantima i nestabilnim zakonima u zemljama treceg sveta. Zasto da te privatnike boli glava kroz muckanje i prevare, kad mogu relativno posteno tamo negde da rade. Kod nas nema previse korektnosti pocev od nasih privatnika.Kod nas nema adekvatnog sindikata. Kod nas su radnici pusteni niz vodu. Kod nas nista nije sigurno.To je krenulo tako godinama unazad, od devedesetih. Nije to od danas. Zato jedino takve sumnjive, te strane firme i njihovi vlasnici dodju kod nas, firme na ivici zakona iz Turske, Koreje, Rusije..koje eksploatisu nase radnike. Evo ga i ovaj mesar, Putinov drugar, alkoholicar, isti je takav iako je iz civilizovanijeg dela sveta.

 • (+8) (-17)

  Radnik 24.02.2016.
  Kada nema fabrika kriv je Vucic, kada dolaze velike firme das otvaraju fabrike, radna mesta, opet je kriv Vucic. Mene, licno, bas briga KO je na vlasti, neka bude vise posla, para...

 • (+8) (-9)

  za Radnika 24.02.2016.
  Apsolutno sam saglasan sa tobom. Neka se prazne hale napune radnicima, to je vazno.

 • (+15) (-5)

  o čemu vi to 24.02.2016.
  Da se pune hale radnicima? Slažem se ali ne ovako. Vučić napravio Italijanima fabriku u Vranju za koju je dao 15 miliona evra + 9000 evra po zaposlenom. Na hiljadu zaposlenih 9 miliona! Znači ukupno 24 miliona naših para dato strancu da bi zarađivao i profit nosio kući. Zamislite samo šta bi sa 24 miliona evra moglo da se uradi u Aleksincu na primer.

 • (+19) (-3)

  24 minuta sa Zoranom Kesicem 24.02.2016.
  Imali ste tekst o ukidanju emisije "Dobra zemlja" na B92. Povežite to malo sa ovim tekstom, ne treba mnogo pameti, dva i dva. Zašto Vučić sarađuje isključivo sa strancima? Pa tako ne ostaju tragovi o reketu koji uzima svakom od njih. Isplativo njima (daje im milione evra), isplativo njemu (poneko milionče završi kod njega, preko brata Andreja i drugih posrednika). A sve to mi plaćamo!

 • (+4) (-14)

  Za "O cemu vi to" 24.02.2016.
  Mene kao radnika BAS BRIGA koliko ce novca drzava dati da bih ja radio. Mene bato interesuje POSAO, da mogu prehraniti zenu i decu. To sto je tebi krivo sto Vucic radi i otvara fabrike, to je tvoj problem. Meni je on SUPER! Neka bude samo sto vise fabrika, posla.

 • (+15) (-4)

  Genije 24.02.2016.
  BAŠ TE BRIGA što će da radaš za platu s kojom ni racune nećeš moći da isplatiš. BAŠ TE BRIGA što ćeš morati ženu da zaposliš u nekoj fabrici gde će "investitori" javno da prepipavaju sve radnice. BAŠ TE BRIGA što ćeš decu prepustiti ulici, narko dilerima ... BAŠ TE BRIGA

 • (+14) (-5)

  o čemu vi to 24.02.2016.
  Da li bi ti "Baš me briga" znao da se zaposliš da ti država da 24 000 evra? Koliko treba da radiš kod tog stranog robovlasnika da zaradiš 24 000 evra? Jer toliko tvoj Vučić daje Italijanu za jednog zaposlenog. Daje moje i tvoje pare, ne svoje. Hteli su da bese Dinkića zbog tih subvencija strancima, a oni daju još više. Znaš li zašto? Zato što se zna koliki je reket bio i ostao 30%. O tome je bivši ministar Radulović javno govorio. Ko je hteo da čuje.

 • (+0) (-1)

  ninoslav 24.02.2016.
  Info sluzba koja kaze ''Обзиром на''...nista vise nemam da dodam.

 • (+1) (-2)

  bili 24.02.2016.
  O iskrenosti DVERI, molim, poslusajte ovde...najnovije mutljavine...https://www.youtube.com/watch?v=ulWz46glGAc

 • (+0) (-4)

  Hana 24.02.2016.
  DSS-ov Marsicanin mase vibratorom, ove Dveri nekim usiljenim patriotizmom, a i jedni i drugi bi koaliciono da nam masu iz ministarskih fotelja. Pa dokle ce da nas farbaju pred svake izbore? Nemojte molim vas da nas vise volite i brinete o nama!!!

 • (+1) (-12)

  Zorana69 24.02.2016.
  Sta li serete vise! Necete ni kako vi ocete sto bi rekle babe! A na babe mi i licite sa svim ovim negativnim komentarima. Nego...neradnici uvek u savkom jajetu nadju dlaku. Najbolje da nema fabrika pa da mozete da pljujete Vucica sto ne dovodi strane investitore i sto nemate posla.A kad se to desi opet ga krivite za sve jer se plasite da slucajno ne dobijete posao pa onda morate da se sklonite sa racunara gde lepo i na miru celi dan kuckate poruke mrznje.

 • (+6) (-0)

  Genije 25.02.2016.
  Вучић гради пругу Шиптарима а Србија у рупама! https://srbijajavlja.wordpress.com/2016/02/23/%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%83/

 • (+4) (-0)

  Genije 25.02.2016.
  Vidi botove nalaze mane njihovom B52, kao nisu ni pogledali da su ovo tri različita teksta na istu temu i to: Милан Дошен, Б92, Опозиционар. A nikako da utuve sebi u glavu, da su Srbi njima prodavali svinje, pre dvesta godina. nisu ni pročitali koliko njihov "Kralj mesa" ima afera i kako se ophodi prema radnicima iz Istocne Evrope.

 • (+2) (-0)

  Genije 26.02.2016.
  Hana ne brinemo za vas, samo da vas smestimo tamo gde vam je mesto. Kako to samo pred izbore kapitalne investicije? ...

 • (+3) (-1)

  Горан 26.02.2016.
  Шта је Обрадовић рекао о НАТО-у, а ПИНК није пренео https://www.youtube.com/watch?v=Q9Mu35cJ7Qw Били, што не показа овај видео, који Пинк није пренео, него постујеш само монтиране снимке. Јел најавили још неки државни удар? Кад си задњи пут чуо нешто од Бошка уживо, још за изборе 2014 године? Цензура је то Били, земља ти је окупирана и ти се још и хвалиш тиме.

 • (+6) (-0)

  Ана 26.02.2016.
  REVOLT! Na desetine bilborda sa likom premijera Vučića totalno je uništeno! Ušinuo i Šojića s bilboderi. http://slobodnimediji.com/srbija/novosti/politika/2878-revolt-na-desetine-bilborda-sa-likom-premijera-vucica-totalno-je-unisteno

 • (+4) (-0)

  Miki 26.02.2016.
  Pozdrav za Aleksinačke botove, važi isto kao i za Vulina ... Г. Вулин, имате много путера на глави. Немојте прозивати оне који никада нису били на власти, за разлику од Вас. Постављамо јасна питања и тражимо јасне одговоре: који је наш интерес да овде дође страна компанија, уништи домаћу конкуренцију и да се сви претворимо у јефтину радну снагу код страног газде? http://dverisrpske.com/sr/nas-stav/7879-odgovor-vulinu-vi-radite-za-nemacke-a-umesto-za-srpske-interese.html

 • (+1) (-0)

  Ајде 26.02.2016.
  Од сад ће наши сељаци да накриве капе и неће ништа да раде. -Српски фармери пред потпуним колапсом због масовног увоза свиња из ЕУ- http://srbin.info/2015/01/31/srpski-farmeri-pred-potpunim-kolapsom-zbog-masovnog-uvoza-svinja-iz-eu/


[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима