Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Južna Morava i dalje noćna mora

rss

26.12.2010. Izvor: Pravda

Sto­ti­nu ki­lo­me­ta­ra du­ge, ne­u­re­đe­ne i zbog ne­kon­tro­li­sa­ne eks­plo­a­ta­ci­je pe­ska pot­ko­pa­ne oba­le Ju­žne Mo­ra­ve, od Le­skov­ca, pre­ko Do­ljev­ca, Ni­ša i Me­ro­ši­ne, do Alek­sin­ca, mo­gu sa pr­vim pro­leć­nim ota­pa­njem sne­ga po­pla­va­ma da ugro­ze pod­ruč­je ju­ga Sr­bi­je i iza­zo­vu no­ve ve­li­ke šte­te. Za sa­na­ci­ju ovih oba­la po­treb­no je naj­ma­nje tri mi­li­o­na evra ko­je Sr­bi­ja u vi­du kre­di­ta već po­tra­žu­je od Svet­ske ban­ke, či­ji su eks­per­ti tim po­vo­dom je­se­nas i ob­i­šli ovo pod­ruč­je.

Južna Morava i dalje noćna mora

Ali, dok taj kre­dit stig­ne i po­treb­ni ra­do­vi bu­du oba­vlje­ni sve one ko­ji ži­ve uz oba­le ove re­ke, ali i uz nje­ne naj­ve­će pri­to­ke, če­ka no­vo i ne­iz­ve­sno pro­le­će, reče­no je još u sep­tem­bru u se­di­štu Ni­šav­skog okru­ga či­ji je na­čel­nik Aleksandar Cvet­ko­vić upra­vo raz­go­va­rao o tom pro­ble­mu sa pred­stav­ni­ci­ma lokal­nih sa­mo­u­pra­va. Na sna­zi osta­je i ona april­ska oce­na pred­sed­ni­ka Ta­di­ća iz­re­če­na u Le­skov­cu i Tr­go­vi­štu, da su po­pla­ve, po­red osta­log, i re­zul­tat javašlu­ka i ne­ra­da i da od­go­vor­ne za ta­kvo sta­nje tre­ba i sank­ci­o­ni­sa­ti. Me­đu­tim, pred­sed­nik se ta­da vra­tio u svoj ka­bi­net, šte­te od po­pla­va su sa­bra­ne, ali ni­ko­me do­sad ni dla­ka sa gla­ve ne fa­li.

U „Sr­bi­ja­vo­da­ma“ tvr­de da na te­re­nu ra­de sve što se mo­že uz ras­po­lo­ži­va sredstva, ali su to ipak po­slo­vi na ma­njim vo­do­to­ko­vi­ma i de­lom na oba­li Nišave, ali ne i na Ju­žnoj Mo­ra­vi.

Na­čel­nik Ni­šav­skog okru­ga Alek­san­dar Cvet­ko­vić tvr­di da se ni­šta zna­čaj­ni­je ni­je pro­me­ni­lo po­sle ve­li­kih ovo­go­di­šnjih po­pla­va i da je došlo sa­mo do ma­njih in­ter­ven­ci­ja na isto ta­ko ma­njim vo­do­to­ko­vi­ma na ovom područ­ju. On da­lje ka­že da su vo­do­to­ko­vi kroz ur­ba­ne sre­di­ne još uvek ne­u­re­đe­ni i za­tr­pa­ni ot­pa­dom i sme­ćem, a da di­vlja stam­be­na grad­nja i da­lje ome­ta realizaci­ju pro­je­ka­ta regulacije vo­do­to­ko­va.

Di­rek­tor Vo­do­pri­vred­nog cen­tra „Mo­ra­va“ u Ni­šu, Sve­tla­na Živ­ko­vić, iz­ja­vi­la je da je dr­ža­va za ni­ško pod­ruč­je iz­dvo­ji­la oko 150 mi­li­o­na di­na­ra i da su te pare po­tro­še­ne za sa­na­ci­ju oba­la Ga­bro­vač­ke, To­po­nič­ke, Tr­nav­ske i Ruj­nič­ke re­ke i da je ura­đe­no do­sta na ure­đe­nju oba­le Ni­ša­ve. Ona da­lje is­ti­če da su osta­li nere­še­ni pro­ble­mi na Ku­tin­skoj re­ci, ko­ja ina­če ugro­ža­va pod­ruč­je op­šti­ne Gadžin Han, ali da će tako bi­ti sve dok se ko­nač­no ne re­ši pro­blem oko iz­grad­nje mo­sta u Pr­voj Ku­ti­ni na pu­tu Niš-Ga­džin Han. Sve­tla­na Živ­ko­vić je još izdvojila i zna­čaj­ne ra­do­ve na ka­na­lu Ba­re kod Le­skov­ca, ali i ne po­ri­če da ni­šta ni­je ura­đe­no oko naj­ve­ćeg pro­ble­ma ve­za­nog za ure­đe­nje oba­la i oba­lo­u­tvr­da na Ju­žnoj Mo­ra­vi.

U lokal­nim sa­mo­u­pra­va­ma na ovom pod­ruč­ju ima do­sta kri­ti­ka i na rad i an­ga­žo­va­nje „Sr­bi­ja­vo­da“, uz zah­te­ve da se to jav­no pred­u­ze­će re­or­ga­ni­zu­je i od stra­ne drža­ve pro­sto na­te­ra da struč­ni­je i an­ga­žo­va­ni­je ga­zdu­je vo­da­ma i vodotoko­vi­ma, po­seb­no na pod­ruč­ji­ma ko­ja iz go­di­ne u go­di­nu iz­no­va stra­da­ju od po­pla­va. Šte­te ko­je su na­sta­le odav­no su pre­ma­ši­le sred­stva ko­ja bi tre­ba­lo iz­dvo­ji­ti da bi se vo­do­to­ko­vi, a na­ro­či­to Ju­žna Mo­ra­va, de­fi­ni­tiv­no ob­u­zda­li.

Vra­nje tu­ži „Sr­bi­ja­vo­de“

Grad­sko ve­će Vra­nja kra­jem ju­na od­lu­či­lo je da tu­ži „Srbijavode“ za šte­tu od oko 700 mi­li­o­na di­na­ra na­sta­lu u ovo­go­di­šnjim pro­lećnim po­pla­va­ma. Ta­da je do­šlo i do ozbilj­ne ha­va­ri­je na bra­ni „Pr­vonek“ zbog če­ga Vra­nje ni­je ima­lo vo­de desetak da­na. Vra­njan­ci tvr­de da „Sr­bi­ja­vo­da­ma“ go­di­šnje iz­dva­ja­ju 3,6 mi­li­o­na di­na­ra, a da ne dobija­ju za­uz­vrat ni­šta u odr­ža­va­nju ko­ri­ta re­ka. Čak im ni­su odobre­na dva lokalna pro­jek­ta ve­za­na za ure­đe­nje vo­do­to­ko­va.

Sedi­šte Vo­do­pri­vre­de u Ni­šu?

Gra­do­na­čel­nik Ni­ša Mi­loš Simo­no­vić iz­ja­vio je po­čet­kom ove sed­mi­ce da bi se­di­šte „Srbijavoda“ tre­ba­lo pre­se­li­ti u Niš i da za to po­sto­je mno­gi valja­ni ar­gu­men­ti. Po­red osta­log i po­tre­be da se na ju­gu Sr­bi­je što pre uči­ni mno­go više na sa­na­ci­ji vo­do­to­ko­va, a pre sve­ga Ju­žne Mo­ra­ve. Gra­do­vi i opštine ovog dela Sr­bi­je sprem­ni su da po­dr­že ovu ini­ci­ja­ti­vu ni­škog gradonačel­nika.


Komentara: 1


# Južna Morava Gadžin Han
@ 

▲ ▼ [+][-]


  • (+0) (-0)

    ribolovac 26.12.2010.
    problem je tesna korita tih reka i potoka a i plitka korita


[ Dodaj komentar ]


Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima