Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Јужна Морава и даље ноћна мора

rss

26.12.2010. Извор: Правда

Сто­ти­ну ки­ло­ме­та­ра ду­ге, не­у­ре­ђе­не и због не­кон­тро­ли­са­не екс­пло­а­та­ци­је пе­ска пот­ко­па­не оба­ле Ју­жне Мо­ра­ве, од Ле­сков­ца, пре­ко До­љев­ца, Ни­ша и Ме­ро­ши­не, до Алек­син­ца, мо­гу са пр­вим про­лећ­ним ота­па­њем сне­га по­пла­ва­ма да угро­зе под­руч­је ју­га Ср­би­је и иза­зо­ву но­ве ве­ли­ке ште­те. За са­на­ци­ју ових оба­ла по­треб­но је нај­ма­ње три ми­ли­о­на евра ко­је Ср­би­ја у ви­ду кре­ди­та већ по­тра­жу­је од Свет­ске бан­ке, чи­ји су екс­пер­ти тим по­во­дом је­се­нас и об­и­шли ово под­руч­је.

Јужна Морава и даље ноћна мора

Али, док тај кре­дит стиг­не и по­треб­ни ра­до­ви бу­ду оба­вље­ни све оне ко­ји жи­ве уз оба­ле ове ре­ке, али и уз ње­не нај­ве­ће при­то­ке, че­ка но­во и не­из­ве­сно про­ле­ће, рече­но је још у сеп­тем­бру у се­ди­шту Ни­шав­ског окру­га чи­ји је на­чел­ник Александар Цвет­ко­вић упра­во раз­го­ва­рао о том про­бле­му са пред­став­ни­ци­ма локал­них са­мо­у­пра­ва. На сна­зи оста­је и она април­ска оце­на пред­сед­ни­ка Та­ди­ћа из­ре­че­на у Ле­сков­цу и Тр­го­ви­шту, да су по­пла­ве, по­ред оста­лог, и ре­зул­тат јавашлу­ка и не­ра­да и да од­го­вор­не за та­кво ста­ње тре­ба и санк­ци­о­ни­са­ти. Ме­ђу­тим, пред­сед­ник се та­да вра­тио у свој ка­би­нет, ште­те од по­пла­ва су са­бра­не, али ни­ко­ме до­сад ни дла­ка са гла­ве не фа­ли.

У „Ср­би­ја­во­да­ма“ твр­де да на те­ре­ну ра­де све што се мо­же уз рас­по­ло­жи­ва средства, али су то ипак по­сло­ви на ма­њим во­до­то­ко­ви­ма и де­лом на оба­ли Нишаве, али не и на Ју­жној Мо­ра­ви.

На­чел­ник Ни­шав­ског окру­га Алек­сан­дар Цвет­ко­вић твр­ди да се ни­шта зна­чај­ни­је ни­је про­ме­ни­ло по­сле ве­ли­ких ово­го­ди­шњих по­пла­ва и да је дошло са­мо до ма­њих ин­тер­вен­ци­ја на исто та­ко ма­њим во­до­то­ко­ви­ма на овом подруч­ју. Он да­ље ка­же да су во­до­то­ко­ви кроз ур­ба­не сре­ди­не још увек не­у­ре­ђе­ни и за­тр­па­ни от­па­дом и сме­ћем, а да ди­вља стам­бе­на град­ња и да­ље оме­та реализаци­ју про­је­ка­та регулације во­до­то­ко­ва.

Ди­рек­тор Во­до­при­вред­ног цен­тра „Мо­ра­ва“ у Ни­шу, Све­тла­на Жив­ко­вић, из­ја­ви­ла је да је др­жа­ва за ни­шко под­руч­је из­дво­ји­ла око 150 ми­ли­о­на ди­на­ра и да су те паре по­тро­ше­не за са­на­ци­ју оба­ла Га­бро­вач­ке, То­по­нич­ке, Тр­нав­ске и Руј­нич­ке ре­ке и да је ура­ђе­но до­ста на уре­ђе­њу оба­ле Ни­ша­ве. Она да­ље ис­ти­че да су оста­ли нере­ше­ни про­бле­ми на Ку­тин­ској ре­ци, ко­ја ина­че угро­жа­ва под­руч­је оп­шти­не Гаџин Хан, али да ће тако би­ти све док се ко­нач­но не ре­ши про­блем око из­град­ње мо­ста у Пр­вој Ку­ти­ни на пу­ту Ниш-Га­џин Хан. Све­тла­на Жив­ко­вић је још издвојила и зна­чај­не ра­до­ве на ка­на­лу Ба­ре код Ле­сков­ца, али и не по­ри­че да ни­шта ни­је ура­ђе­но око нај­ве­ћег про­бле­ма ве­за­ног за уре­ђе­ње оба­ла и оба­ло­у­твр­да на Ју­жној Мо­ра­ви.

У локал­ним са­мо­у­пра­ва­ма на овом под­руч­ју има до­ста кри­ти­ка и на рад и ан­га­жо­ва­ње „Ср­би­ја­во­да“, уз зах­те­ве да се то јав­но пред­у­зе­ће ре­ор­га­ни­зу­је и од стра­не држа­ве про­сто на­те­ра да струч­ни­је и ан­га­жо­ва­ни­је га­зду­је во­да­ма и водотоко­ви­ма, по­себ­но на под­руч­ји­ма ко­ја из го­ди­не у го­ди­ну из­но­ва стра­да­ју од по­пла­ва. Ште­те ко­је су на­ста­ле одав­но су пре­ма­ши­ле сред­ства ко­ја би тре­ба­ло из­дво­ји­ти да би се во­до­то­ко­ви, а на­ро­чи­то Ју­жна Мо­ра­ва, де­фи­ни­тив­но об­у­зда­ли.

Вра­ње ту­жи „Ср­би­ја­во­де“

Град­ско ве­ће Вра­ња кра­јем ју­на од­лу­чи­ло је да ту­жи „Србијаводе“ за ште­ту од око 700 ми­ли­о­на ди­на­ра на­ста­лу у ово­го­ди­шњим про­лећним по­пла­ва­ма. Та­да је до­шло и до озбиљ­не ха­ва­ри­је на бра­ни „Пр­вонек“ због че­га Вра­ње ни­је има­ло во­де десетак да­на. Вра­њан­ци твр­де да „Ср­би­ја­во­да­ма“ го­ди­шње из­два­ја­ју 3,6 ми­ли­о­на ди­на­ра, а да не добија­ју за­уз­врат ни­шта у одр­жа­ва­њу ко­ри­та ре­ка. Чак им ни­су одобре­на два локална про­јек­та ве­за­на за уре­ђе­ње во­до­то­ко­ва.

Седи­ште Во­до­при­вре­де у Ни­шу?

Гра­до­на­чел­ник Ни­ша Ми­лош Симо­но­вић из­ја­вио је по­чет­ком ове сед­ми­це да би се­ди­ште „Србијавода“ тре­ба­ло пре­се­ли­ти у Ниш и да за то по­сто­је мно­ги ваља­ни ар­гу­мен­ти. По­ред оста­лог и по­тре­бе да се на ју­гу Ср­би­је што пре учи­ни мно­го више на са­на­ци­ји во­до­то­ко­ва, а пре све­га Ју­жне Мо­ра­ве. Гра­до­ви и општине овог дела Ср­би­је спрем­ни су да по­др­же ову ини­ци­ја­ти­ву ни­шког градоначел­ника.


Коментара: 1


# Јужна Морава Гаџин Хан
@ 

▲ ▼ [+][-]


  • (+0) (-0)

    ribolovac 26.12.2010.
    problem je tesna korita tih reka i potoka a i plitka korita


[ Додај коментар ]