Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Serijski ubica u lancima

rss

03.07.2006. večernje novosti

Serijski ubica u lancima
LJU­BLJA­NA - Sil­vi­je Plut je sa lan­ci­ma na no­ga­ma uše­tao u dvo­ra­nu Lju­bljan­skog okru­žnog su­da ko­ja je vr­ve­la od po­li­ca­ja­ca i lju­di iz obez­be­đe­nja, na pr­vi dan su­đe­nja.
Ovaj "se­rij­ski ubi­ca", ka­ko ga na­zi­va­ju ov­da­šnji me­di­ji, ima po­de­be­lu kar­to­te­ku kri­mi­nal­ne pro­šlo­sti. Na­kon što je - go­di­šnju ka­znu zbog svi­re­pog ubi­stva svo­je škol­ske dru­ga­ri­ce Mar­jan­ce Ma­tja­šič, nje­gov do­si­je po­čeo je po­no­vo da se "pu­ni": 2004. u Alek­sin­cu je ubio i no­žem is­ka­sa­pio 25-go­di­šnju Ja­smi­nu Đo­šić.
Ubr­zo na­kon ovog ubi­stva u Sr­bi­ji po­be­gao je na­zad u Slo­ve­ni­ju. Slo­ve­nač­ko pra­vo­su­đe zbog "ne­pot­pi­sa­nog pro­to­ko­la" sa Sr­bi­jom tvr­di da ni­je ima­lo prav­nu pod­lo­gu za nje­go­vo hap­še­nje. Ovaj prav­ni non­sens i ne­pra­vo­vre­me­no hap­še­nje Plu­ta, do­ći će 23. fe­bru­a­ra ove go­di­ne, gla­ve 23-go­di­šnje Lju­bi­ce Ul­čar, ko­ju je Plut, ka­ko sto­ji u op­štu­žni­ci, na kraj­nje svi­rep na­čin ubio u nje­noj ku­ći bli­zu Lju­blja­ne.
Plut je na svom pr­vom "ro­či­štu" svu kri­vi­cu sva­lio na Hu­ber­ta Ocvir­ka, ko­ji je isto ta­ko do­bro po­znat slo­ve­nač­koj po­li­ci­ji po svo­jim kra­đa­ma. Plut tvr­di da je na na­go­va­ra­nje i pri­si­lja­va­nje Ocvir­ka, sa ko­jim je pret­hod­no uče­stvo­vao u kra­đi po­šte u Pol­ho­vem Gra­cu, a sve­dok ovog do­ga­đa­nja su­du bio je ne­sreć­ni muž Lju­bi­ce Ul­čar Mir­ko, oti­šao u ku­ću Ul­čar­je­vih. Zbog Mir­ka Ul­čar­ja, tvr­dio je Plut na su­đe­nju, mo­rao je da po­beg­ne u Sr­bi­ju. Pr­vog da­na su­đe­nja Plut je tvr­dio "da se u ku­ći tog ju­tra na­la­zi­la po­red nje­ga i još jed­na oso­ba", jer ka­ko ka­že sam ni­je imao na­me­ru ni­ko­ga da ubi­je.
Op­tu­žba pro­tiv Plu­ta nu­di i gro­zo­vit opis ono­ga što se de­ša­va­lo tog da­na u zo­ru u ku­ći brač­nog pa­ra Ul­čar.
- Ul­čar­je­vi su jed­nog od svo­jih si­no­va, za­jed­no sa nje­go­vom ba­kom ot­pra­ti­li na voz za Me­đu­mur­je. Ka­da su se vra­ti­li ku­ći oko po­la šest uju­tro iz­ne­na­dio ih je Plut sa­če­kav­ši ih sa se­ki­rom u jed­noj i no­žem u dru­goj ru­ci. Obo­je je za­ve­zao: Mir­ka na po­du, a Lju­bi­cu na ka­u­ču u dnev­noj so­bi. Iako su ga obo­je pre­kli­nja­li, Lju­bi­ca je pla­ka­la i vri­šta­la, da ih pu­sti na mi­ru, za­ve­zao im je kr­pe oko gla­ve i čvo­ro­ve ugu­rao u usta. Na­kon to­ga po­čeo je da se iži­vlja­va nad Lju­bi­com ta­ko što joj je no­žem ras­pa­rao ode­lo i go­lu ju je obri­jao po ge­ni­ta­li­ji­ma.
Naj­ma­nje je­dan sat ju je mal­tre­ti­rao i za­da­vao ra­ne po te­lu po sto­ma­ku i pr­si­ma, da bi je na kra­ju od­vu­kao do ku­pa­ti­la i pre­re­zao vrat.

Коментара: 0


#
@


 

[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима