Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Devojčica preminula, vozač isekao vene

rss

24.07.2006. D. STO

ALEK­SI­NAC - U sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u petak oko 15,20 ča­so­va do­go­di­la u se­lu Pr­ći­lo­vi­ca kod Alek­sin­ca, te­ško je po­vre­đe­na Iva­na Đor­đe­vić (10) iz tog me­sta, ko­ja je i po­red na­po­ra le­ka­ra da joj spa­su ži­vot, u 18 ča­so­va pre­mi­nu­la na Ne­u­ro­hi­rur­škoj kli­ni­ci u Ni­šu.
Ne­sre­ća se do­go­di­la u glav­noj uli­ci u Pr­ći­lo­vi­ci, ko­ja je ujed­no i deo re­gi­o­nal­nog pu­ta, i to, ka­da je na ne­sreć­nu de­voj­či­cu dok je pre­la­zi­la sa jed­ne na dru­gu stra­nu ko­lo­vo­za, na­le­teo auto­mo­bil mar­ke "ju­go" Ve­te­ri­nar­ske sta­ni­ce iz gra­da na Mo­ra­vi­ci, za či­jim vo­la­nom se na­la­zio ve­te­ri­nar­ski teh­ni­čar Alek­san­dar La­tin­ski (27) iz Tr­nja­na.
Istim vo­zi­lom, La­tin­ski je te­ško po­vre­đe­nu Iva­nu sam pre­ve­zao do alek­si­nač­kog Zdrav­stve­nog cen­tra, oda­kle je sa­ni­te­tom pre­ba­če­na za Niš, ali joj spa­sa ni­je bi­lo. Po­tre­sen onim što se do­go­di­lo, La­in­ski je po po­vrat­ku iz Alek­sin­ca po­ku­šao sa­mo­u­bi­stvo, pre­se­ca­njem ve­na na ru­ci, pa je hit­no pre­ba­čen u Psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu u Gor­njoj To­po­ni­ci.
Pre­ma sa­op­šte­nju Po­li­cij­ske upra­ve u Ni­šu, uzrok ne­sre­će je ne­pri­la­go­đe­na br­zi­na kre­ta­nja "ju­ga" uslo­vi­ma i sta­nju sa­o­bra­ća­ja.


ALEK­SI­NAC - Ume­sto da 1. sep­tem­bra po­đe u če­tvr­ti raz­red OŠ "Vuk Ka­ra­džić" iz Žit­kov­ca - is­tu­re­no ode­lje­nje u Pr­ći­lo­vi­ci, de­se­to­go­di­šnju Iva­nu Đor­đe­vić, nje­ni dru­go­vi i dru­ga­ri­ce, u nedelju su sa pu­no tu­ge i bo­la is­pra­ti­li do več­ne ku­će na se­o­skom gro­blju. U du­goj i ne­pre­gled­noj po­vor­ci, do sa­da ne­vi­đe­noj u ovom kra­ju, su­ze su li­li Iva­ni­ni naj­mi­li­ji, pri­ja­te­lji, ro­đa­ci i po­zna­ni­ci iz tri okol­na se­la.
Dok je u pe­tak oko 15:20 ča­so­va pre­la­zi­la s jed­ne na dru­gu stra­nu glav­ne se­o­ske uli­ce, na Iva­nu je u jed­nom tre­nut­ku na­le­te­lo put­nič­ko vo­zi­lo mar­ke "ju­go", ko­jim je upra­vljao Alek­san­dar La­tin­ski (27), ve­te­ri­nar­ski teh­ni­čar iz obli­žnjeg Tr­nja­na. De­voj­či­ca je tom pri­li­kom te­ško po­vre­đe­na, da bi tri sa­ta ka­sni­je pre­mi­nu­la u ni­škom Kli­nič­kom cen­tru, a pre­ma po­li­cij­skom sa­op­šte­nju, uzrok ne­sre­će je ne­pri­la­go­đe­na br­zi­na kre­ta­nja "ju­ga".
Ma­la Iva­na ju­če je sa­hra­nje­na oko 14 ča­so­va. Naj­te­že je bi­lo u du­ša­ma Iva­ni­ne maj­ke Ru­ži­ce (41), oca Ve­li­bo­ra (45), sta­ri­je se­stre Ma­ri­ne (18) i mla­đe Bo­ja­ne (15).
- Ode mo­ja me­zi­mi­ca, mo­je lu­če, baš ka­da je ži­vot bio pred njom. Bo­že, ako po­sto­ji, vra­ti mi de­te - je­dva je, po­red po­klop­ca kov­če­ga, iz­go­vo­rio upla­ka­ni otac Ve­li­bor.
Pre tra­gič­nog do­ga­đa­ja, Iva­na je bi­la kod dru­ga­ri­ce Sla­đa­ne u su­sed­stvu. Ne­sreć­nu de­voj­či­cu je maj­ka Ru­ži­ca po­zva­la na ru­čak i za­tim ušla u ku­ću. Po­sle ne­ko­li­ko mi­nu­ta, ču­la se škri­pa koč­ni­ca a za­tim i tup pra­sak.
Ina­če, Iva­na je pr­vo mo­ra­la da pre­đe pre­ko ne­za­šti­će­nog že­le­znič­kog ko­lo­se­ka i ka­da je za­ko­ra­či­la na ko­lo­voz pu­ta, na­le­teo je "ju­go". Sve se od­i­gra­lo tri­de­se­tak me­ta­ra od nje­nog kuć­nog pra­ga i sto­ti­nak me­ta­ra od ško­le, a znak na ko­me sto­ji da je br­zi­na ogra­ni­če­na na 40 ki­lo­me­ta­ra, ret­ko ko na ovom de­lu pu­ta po­štu­je.
BI­LA JE NAJ­BO­LjA
Upla­ka­na i po­tre­se­na pri­šla nam je Iva­ni­na vr­šnja­ki­nja i jed­na od naj­bo­ljih dru­ga­ri­ca iz ode­lje­nja, Je­le­na Ni­ko­lić, i ti­him gla­som za­mo­li­la: Či­ko, na­pi­ši­te u no­vi­na­ma da svi pro­či­ta­ju, da je fi­zič­ki ne­sta­la naj­bo­lja de­voj­či­ca me­đu na­ma, ali da će ona za­u­vek ži­ve­ti u na­šim sr­ci­ma.
Vo­zač "ju­ga" Alek­san­dar La­tin­ski, po­sle ne­sre­će za­u­sta­vljao je mno­ga vo­zi­la da pre­ve­zu po­vre­đe­nu de­voj­či­cu do alek­si­nač­ke Bol­ni­ce, ali ka­da to ni­ko ni­je hteo, sam je po­no­vo seo za vo­lan i sa Iva­nom od­ju­rio do Alek­sin­ca, oda­kle je sa­ni­te­tom pre­ba­če­na u Niš. Alek­san­dar je u me­đu­vre­me­nu po­ku­šao sa­mo­u­bi­stvo, pre­se­ca­njem ve­na na obe ru­ke. Po­što je bio i psi­hič­ki do­sta po­tre­sen, on je po re­či­ma Pla­ne Ra­ko­njac, is­tra­žnog su­di­je Op­štin­skog su­da u Alek­sin­cu, ko­ja je bi­la na li­cu me­sta, od­mah pre­ve­žen u Psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu u Gor­njoj To­po­ni­ci, gde se još uvek na­la­zi.
Alek­san­dar se na­la­zi u vr­lo te­škom sta­nju i le­ka­ri se bo­re za nje­gov ži­vot. U po­li­ci­ji smo ne­zva­nič­no sa­zna­li da u tre­nut­ku ude­sa ni­je imao al­ko­hol u se­bi.

Коментара: 2


#
@ 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-0)

  Miljana'85 05.03.2007.
  Molim vas ako biste mogli da navedete izvore ovih vesti, iz kojih medija poticu...Ovo je odlican primer za proucavanje novinarskog poziva.Dok je prva vest,a rec je o istom dogadjaju, napisana rutinski i prilici nekom nacionalnom listu,druga je sa mnogo detalja, pravih reci i opisnih postupaka oslikala udes i izazvala efekat "tople ljudske price" od koje stvarno naviru suze.Ne moze se ostati ravnodusan.Ipak po duzini druga vest vise pripada nekom lokalnom mediju.Molim vas da navedete izvore!

 • (+0) (-0)

  agvozden 05.03.2007.
  Obe ove vesti napisao je isti novinar - radi se o Dušanu Stojanoviću, dopisniku Večernjih novosti iz Aleksinca. Prva vest je nastala neposredno posle nesreće - radi se samo o izveštaju o nesreći - verovatno nije bilo lako autoru da napiše ove redove.
  O samom načinu pisanja nemam komentara, vrlo je tragičan događaj da bi se ovaj članak koristio za analize novinarskog pisanja...


[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима