Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Dobro odabrali - Srbiju

rss

13.08.2006. D. Sto

OVO je još je­dan znak, da je Sr­bi­ja sta­bil­na ze­mlja za stra­ne in­ve­sti­to­re. Iz da­na u dan, sve nam vi­še do­la­ze ve­li­ki pri­vred­ni evrop­skih gi­gan­ti i ban­ke, ko­ji si­gur­no ne bi ni pri­vi­ri­li na ove pro­sto­re, da sma­tra­ju, da je ula­ga­nje ka­pi­ta­la u Sr­bi­ju ri­zič­no. Sa ovom fa­bri­kom, Alek­si­nac će do­bi­ti no­va rad­na me­sta, a Sr­bi­ja još je­dan do­kaz da je kri­za pro­šla i da je ka­pi­tal ov­de bez­be­dan i oplo­div.

Ovo je u subotu u na­se­lju Alek­si­nač­ki rud­nik kod Alek­sin­ca, re­kao mi­ni­star za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je, Ve­li­mir Ilić, na sve­ča­no­sti po­vo­dom otva­ra­nja no­vo­i­zgra­đe­ne fa­bri­ke za pro­iz­vod­nju po­cin­ko­va­ne če­lič­ne tra­ke "Cink Mal" u ko­ju je isto­i­me­ni gi­gant iz polj­skog gra­da Lag­nic, in­ve­sti­rao oko mi­li­on evra.

Po re­či­ma tro­ji­ce Po­lja­ka, vla­sni­ka ove fa­bri­ke, po­nu­da za nje­nu iz­grad­nju bi­lo je iz Ma­ke­do­ni­je i Hr­vat­ske, ali su se oni ipak od­lu­či­li za Sr­bi­ju i ve­ru­ju da ni­su po­gre­ši­li, a sa­mo pri­su­stvo mi­ni­stra Ili­ća, oce­ni­li su da će ima­ti i po­dr­šku srp­ske Vla­de u na­red­nim pla­no­vi­ma za no­ve in­ve­sti­ci­je.

Tre­nut­ni ka­pa­ci­tet fa­bri­ka "Cink Mal" su oko 900 to­na po­cin­ko­va­ne tra­ke me­seč­no. Za­po­šlja­va 30 rad­ni­ka, a usko­ro će ih bi­ti vi­še.

- Za sa­da smo u fa­zi prob­nog ra­da - ka­že Pa­vel Kri­nic­ki, ge­ne­ral­ni di­rek­tor alek­si­nač­kog "Cink Ma­la" i do­da­je da je oko 90 od­sto pro­iz­vod­nje na­me­nje­no Ru­si­ji, BiH i Hr­vat­skoj, a ka­sni­je i dru­gim stra­nim tr­ži­šti­ma.

Na sve­ča­nom otva­ra­nju ove fa­bri­ke sa sto­po­stot­nim polj­skim ka­pi­ta­lom, po­red čel­nih lju­di lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, mno­gih pri­vred­ni­ka i ban­ka­ra, pri­su­stvo­vao je ta­ko­đe i Jo­zef Ka­min­ski, pr­vi sa­vet­nik am­ba­sa­de Polj­ske u Be­o­gra­du i isto­vre­me­no šef kon­zu­lar­nog ode­lje­nja.

- Dra­go mi je što se ovo da­nas de­ša­va baš u Sr­bi­ji. Sa ovom in­ve­sti­ci­jom, na ne­ki na­čin po­sta­li smo srp­ski am­ba­sa­do­ri u Polj­skoj - is­ta­kao je Ka­min­ski.

Коментара: 2


#
@ 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-0)

  agvozden 13.08.2006.
  Nešto načuh da ovo baš i nije zdravo po okolinu.
  Pošto se uklapa uy radioaktivni otpad nije li zato Srbija prava sredina za ovakva ulaganja?

 • (+0) (-0)

  agvozden 21.08.2006.
  Hteli ljudi da naprave cinkaru. Culi da u Aleksincu dobro ide cinkarenje!


[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима